Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων
Διευκρινήσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων


(ως Υπεύθυνου και Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

 

1. Σκοπός που η ΜΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε. θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) του φυσικού προσώπου.

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία ΜΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε.. αποτελεί, η ορθή και ενδεδειγμένη συνεργασία με τον πελάτη-προμηθευτή όσον αφορά, την άσκηση του αντικειμένου δραστηριότητας της, τις «Εθνικές Οδικές Μεταφορές».


2. Δεδομένα τα οποία συλλέγονται.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες αφορούν τα παρακάτω:

·          Όνομα και επώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου.

·          Επαγγελματική δραστηριότητα, δημόσια επαγγελματικά έγγραφα, την διεύθυνση, των πελατών και προμηθευτών στον βαθμό που χρειάζονται κατά περίπτωση.

 

3. Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα.

 Όλα τα δεδομένα τα οποία αποθηκεύει και επεξεργάζεται η ΜΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΚΕ έχουν ως σκοπό:

·          Την συγγραφή και την αποστολή οικονομικών προσφορών σε πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και το κόστος αυτών.

·          Την έκδοση παραστατικών – αποδείξεων προς τους πελάτες.

·          Την κατάρτιση συμφωνητικών συνεργασίας με πελάτες–προμηθευτές και συνεργάτες.

·          Τα στοιχεία των προμηθευτών (ατομικών επιχειρήσεων και ΜΕΠΕ) για την προμήθεια των εμπορευμάτων.

·          Την σύννομη και εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας κατά την οποία απαιτείται η αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων (υπαλλήλων και συνεργατών).


4. Για πόσο χρόνο θα κρατά η ΜΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε. τα προσωπικά δεδομένα σε αρχείο.

Η χρονική διάρκεια τήρησης των αρχείων εφόσον πρόκειται για λογιστικά-φορολογικά δεδομένα, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, είναι απ’ αόριστον και τα λοιπά εφόσον δεν συντρέχει λόγος διαγραφής τους τηρούνται για 10 έτη.


5. Ποια δικαιώματα έχει ο πελάτης σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του.

 Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιον λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων που έχει δώσει), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη-διαγραφή τους από τα αρχεία της εταιρείας ΜΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε. εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων), φορητότητας (να λάβει ο πελάτης τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον πελάτη, με την αποστολή email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.
Εφόσον ο πελάτης, ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του, η εταιρεία
 ΜΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.


6. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του πελάτη.

Η ασφάλεια των δεδομένων, είναι για την εταιρεία ΜΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε. απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την απόδοση των οποίων η εταιρεία ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κατ` αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιούμε μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας και διαδικασίες που μας βοηθούν να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Οι πληροφορίες σας συλλέγονται σε έντυπα/ ηλεκτρονικά έγγραφα, μετατρέπονται σε ασφαλή ηλεκτρονική μορφή και φυλάσσονται, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά μέσα προστασίας.


7. Πού διαβιβάζονται τα δεδομένα.

Τα δεδομένα του πελάτη, διαβιβάζονται σε τμήματα της εταιρείας ΜΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε. που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται από το προσωπικό, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία ΜΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε. λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.


8. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυλάσσονται και τηρούνται ως δεδομένα εντός των γραφείων της εταιρείας ΜΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε., σε χώρο στον οποίο τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα φύλαξης.
Η εταιρεία διαθέτει προσωπικά δεδομένα προς τρίτους συνεργάτες αποκλειστικά και μόνο όσον αφορά την νόμιμη και ενδεδειγμένη λειτουργία της και με τους οποίους έχει υπογράψει σχετικό συμφωνητικό προστασίας (λογιστή, δικηγόρο, εξωτερικό ΙΤ σύμβουλο)


9. Άρνηση παροχής δεδομένων από τον πελάτη.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει προσωπικά του δεδομένα και στοιχεία όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Όμως θα πρέπει να γνωρίζει πως, στην περίπτωση που δεν παρέχει κάποια ή/ και όλα εκ των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την διεξαγωγή του αντικειμένου δραστηριότητας της εταιρείας ΜΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε. δε δύναται να ολοκληρωθεί σωστά η συνεργασία. Για αυτό η εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να σταματήσει την συνεργασία με τον πελάτη.


10. Πολιτική για τα COOKIES.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, email, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του χρήστη. Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του πελάτη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του πελάτη.
Τα τεχνικά απαραίτητα
cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, που επιτρέπουν στον πελάτη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του πελάτη. Χωρίς αυτά τα cookies, η εταιρεία ΜΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε. δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού της. Ο πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί.


11. Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της εταιρείας ΜΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε. email: dpo@mytistransport.gr
Επίσης, ο πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3,
Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr)

LinkedIn
LinkedIn
WhatsApp
Μετακινηθείτε στην κορυφή