Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σεβασμός στις ανθρώπινες αξίες, την ανάπτυξη της κοινωνίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας,

Αναλαμβάνοντας τον ρόλο ενός υπεύθυνου "πολίτη", η "ΜΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ" επιδεικνύει το ενδιαφέρον και την ευαισθησία της έναντι του σεβασμού στις ανθρώπινες αξίες, της συνεισφοράς στην ανάπτυξη της κοινωνίας, της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, της διάσωσης και διαφύλαξης του πολιτισμού μας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος. Αποτέλεσμα αυτών των αρχών είναι η δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που ενσωματώνει τη δέσμευση της Εταιρίας να λειτουργεί με υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που αποτελούν ουσιαστικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης, περιλαμβάνοντας την Αγορά, τους μετόχους, τους εργαζόμενους, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Τα κύρια στοιχεία της εταιρικής κουλτούρας περιγράφονται στον «Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής» του ομίλου όπου περιγράφονται οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει ο όμιλος αλλά και οι βασικές αξίες που σέβονται οι εργαζόμενοι και η διοίκηση, δηλαδή, Διαφάνεια, Ακεραιότητα, Δέσμευση, Εμπιστοσύνη, Ομαδικότητα και Δημιουργικότητα.

construction worker, man, people-956495.jpg

Για τον Άνθρωπο

Η ΜΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ αναλαμβάνει πλήρως ανθρωποκεντρική λειτουργία, με κύρια εταιρική προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία. Παρέχουμε τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας, παρέχουμε κατάλληλη εκπαίδευση, και παρακολουθούμε συνεχώς την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας από τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας.

 

Η εταιρεία, ακολουθώντας αμοιβαία επωφελείς πρακτικές, ενισχύει τις γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων μέσω στοχευμένων εκπαιδεύσεων. Επιπλέον, η ανθρωποκεντρική λειτουργία εκφράζεται στην πράξη με κανόνες προστασίας της ισότητας έναντι διαφορετικοτήτων φύλου, θρησκείας, φυλής, καθώς και με τον πλήρη αποκλεισμό κάθε μορφής εξαναγκασμένης ή παράνομης εργασίας. 

 

Αυτές οι βασικές αρχές εφαρμόζονται απαρέγκλιτα από τη Διοίκηση και ενσωματώνονται στην καθημερινή συμπεριφορά μεταξύ των εργαζομένων.

Για το Περιβάλλον

Σημαντικό μέλημα αποτελεί για εμάς και η προστασία και η φροντίδα του περιβάλλοντος.


Υλοποιούμε μια στρατηγική για αειφόρο ανάπτυξη. 

Έτσι, προχωρήσαμε σε τοποθέτηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση των ηλεκτρικών λαμπτήρων με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης (LED), χρήση συστημάτων χαμηλού ενεργειακού προφίλ, συνδυασμένα δρομολόγια μεταφορών για επιστροφή με φορτίο και χρήση ψηφιακών τεχνολογιών νέφους (cloud).


Επιπλέον, η ΜΥΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ εφαρμόζει συστηματικά και τεκμηριωμένα πολιτικές ανακύκλωσης για κάθε είδος στερεών αποβλήτων που προκύπτουν ως συνέπεια των δραστηριοτήτων της εταιρείας όπως ανακυκλούμενα υλικά, μπαταρίες κ.α. ενώ παρακολουθεί συστηματικά τις αναλώσεις της σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό.

Είμαστε εδώ για να αναλάβουμε τις μεταφορικές σας ανάγκες. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και με ποιον τρόπο μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

LinkedIn
LinkedIn
WhatsApp
Μετακινηθείτε στην κορυφή